Check-in

Check-out

Please Select

Best Rate Guarantee

4 Island & Tub Island

กำหนดการโปรแกรมทัวร์

07.50 น. - 08.30 น.                                                                                          

รถออกจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ
09.30 น.

นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม

  • ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่ กลางท้องทะเล
11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.15 น. นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ นำท่านส่งโรงแรมที่พัก
   
   

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ น้ำขึ้น-น้ำลง

 

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน